Datenschutzerklärung

Datenschutzerklärung

 

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 

Az adatkezelő személye

Adatkezelő megnevezése: FLIEGL ABDA Gépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő rövidített elnevezés: FLIEGL ABDA Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 08-09-003273, vezetve a Győri Törvényszék Cégbíróságán

Adatkezelő székhelye: H-9151 Abda, Pillingerpuszta

Adatkezelő e-elérhetősége: adatvedelem@fliegl.hu

Adatvédelmi felelős: Csanádi Gábor

 

A FLIEGL ABDA Kft. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) részéről a honlapon megvalósuló adatkezeléssel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatjuk:

A Társaság jelen tájékoztató megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja a GDPR. 12. cikkében meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A tájékoztató célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak a Társaság által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatóval a Társaság biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

A tájékoztató időbeli hatálya 2021. január 1-től visszavonásig tart.

 

Lényeges fogalmak, meghatározások

GDPR: „General Data Protection Regulation”, Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A Szabályzat fogalmi rendszere megegyezik a GDPR-ben, és az Infotv-ben meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az adatkezelés szabályai

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így a Társaság eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének.

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről a Társaságnak az adatot ténylegesen kezelő munkavállalója gondoskodik. A törlést a munkavállaló felett munkáltatói jogköröket ténylegesen gyakorló személy és az adatvédelmi felelős ellenőrizheti.

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel.

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

 

VÉDETT ADATOK

Ezennel tájékoztatjuk Önt a jelen weboldal vagy egy (elő) szerződéses üzleti kapcsolat keretében feldolgozott személyes adatokról, valamint az Önre vonatkozó magánéletre vonatkozó kötelezettségekről és jogokról.

4.1. Személyes adatok

Azok a személyes adatok, amelyeket Ön adott meg a „Kapcsolatfelvétel” űrlapok kitöltésekor. A Társaság az Ön személyes adatait célhoz kötötten dolgozza fel, és csak azon adatokat, amelyeket önként adott meg a részünkre. Az Ön hozzájárulása a személyes adatok meghatározott célokra történő kezeléséhez mindaddig hatályban marad, amíg azt vissza nem vonja.

4.1.1 Az érintettek kategóriái:

Ügyfelek és beszállítók, valamint érdekeltek.

Ha Ön (elő) szerződéses kapcsolatban áll a Társasággal, az Ön által megadott vagy kért személyes adatokat a (elő) szerződés céljaihoz kötötten dolgozzuk fel. Ide tartoznak a törzsadatok, és adott esetben a fizetési és a levelezési adatok is.

Az adatkezelés célja: Az adatfeldolgozás egy meglévő vagy várható üzleti kapcsolat feldolgozása céljából történik. Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1b bekezdése.

Az adatkezelés jogszerűségét megalapozza, ha annak a kezelését jogos érdek (GDPR 6. cikk. 1f pontja, fennálló üzleti kapcsolat esetén) indokolja, vagy peres eljáráshoz szükséges.

Az iramegőrzési időtartam meghatározásának a kritériumai: Az iratmegőrzésre elsődlegesen az Art. (2017. évi CL Tv.) továbbá azon törvényi rendelkezések az irányadók, amelyek hatálya az adott iratra kiterjed.

Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az Adatkezelő feltüntetett elérhetőségén.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Az Adatkezelő a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három (3) munkanapon belül áttenni a vezető tisztségviselőhöz.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két (2) hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő munkavállaló a vezető tisztségviselő jóváhagyásával helyesbíti, a GDPR 17. cikkében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törléséről.

A személyes adatot törölni kell, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére a 16 éven aluli gyermekek részére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor;

g) ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték úgy azt törölni köteles, valamint az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál élhet.

A www.fliegl.hu, www.bavariahotel.hu honlap adatkezelése

A www.fliegl.hu, www.bavariahotel.hu honlapot a Társaság maga üzemelteti.

A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy a www.fliegl.hu, www.bavariahotel.hu honlapján keresztül a látogató információkat szerezzen a Társaságról, annak egyes termékeiről, szolgáltatásairól, illetve felvegye a Társasággal a kapcsolatot. Egy elektronikus űrlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Társaság adatkezelési szabályait. Ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, máskülönben nem tudja elküldeni az üzenetét.

adatkezelés célja: a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig), illetve legfeljebb 2 évig.

adattárolás módja: elektronikus

 

Technikai adatok és cookie-k kezelése

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép, emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni, elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző “Opciók” vagy “Beállítások” menüpontjában találhatók. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

A sütik használatának jogalapja
A Társaság a sütiket a 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek, valamint a GDPR-nak megfelelően használja. A jogalap az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a süti szalagon keresztül ad meg. Ez bármikor visszavonható beleegyezés, ehhez elegendő újra megnyitni a süti-sávot, és rákattintani a „Sütik elutasítása” gombra, anélkül, hogy ez bármilyen hátrányt jelentene az érinttet számára vagy korlátozná weboldal használatát.
COOKIE-K ELFOGADÁSA         A COOKIE-K ELUTASÍTÁSA

A honlap által használt cookie-k:

- Munkamenet cookie: Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül. 

- Funkcionális cookie: Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználó neve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

- Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a “__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

A Weboldal használatához szükséges cookie-k

Neve                     Cookie             Funkciója                               Törlés időpontja, határideje

wordpress_           Munkamenet   A munkamenet beállításait    Amikor a

konfiguráció tartalmazza, biztosítja, hogy böngészési

a session/cookie egy programfolyamat

gépen/böngészőben véget ér

egyedülálló.

 _dform_gdpr_settings, Cookie Az oldalra érkezéskor a 7 nap

 _dfrom_gdpr_external, használatához figyelmeztető ablakban

_dfrom_gdpr_marketing, való elfogadja a cookiek

_dfrom_gdpr_other hozzájárulást tárolásáról szóló

rögzítő cookie nyilatkozatot.

autoptimize_feed A Weboldal A hozzá kapcsolódó 365 nap

sebességét alkalmazás javítja a

optimalizáló Weboldal betöltésének

cookie sebességét.

 

Harmadik fél által használt cookie-k

Neve                Cookie                 Funkciója                                       Törlés időpontja / határideje

_utma: állandó Google Ezen, harmadik felek által használt cookie-k _utma: 2 év,

 cookie, _utmb: Analytics azt rögzítik, hogy a felhasználók hogyan _utmb: 30

Ideiglenes használják a jelen honlapot. Az így rögzített perc, _utmc:

cookie, _utmc: információk alapján kimutatások készíthetőek, Böngésző

Ideiglenes amelyek segítenek továbbfejleszteni a jelen becsukása,

cookie, _utmz: honlapot. A cookie-k többek között az alábbi _utmz:6

állandó cookie információkat rögzítik szigorúan anonim hónap

módon: (i) a honlapot látogatók száma, (ii) a

honlapot látogatók mely honlapról érkeztek a

jelen honlapra, továbbá (iii) a honlapot

 

Neve                      Cookie                   Funkciója                     Törlés időpontja / határideje

látogatók a jelen honlap mely oldalait

látogatták meg.

_ga, _gat, _gid Google Google által létrehozott cookie-k, melyek a maximum

Remarketing hirdetések megjelenítését szabályozzák a 365 nap

felhasználó számára.

 

Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet. 

Adatfeldolgozás 

Az Adatkezelő az adatfeldolgozást saját maga végzi, azzal adatfeldolgozót meg nem bíz.

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

WEBTÁRHELY SZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATFELDOLGOZÓ TEVÉKENYSÉG

Az adatfeldolgozó megnevezése: IRQ Hosting Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 9022 Győr, Batthyány tér 7

Adószám: 23408416-2-41

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 233 7777

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@irq.hu

Az adatfeldolgozó megnevezése: GYŐR NET Informatikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 9024 Győr, Práter utca 9.

Adószám: 13139797-2-08

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 96 900 000

Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@gyor.net

Az adatfeldolgozó megnevezése: GetResponse Sp. Z o. o.

Az adatfeldolgozó székhelye: PL 80-387 Gdańsk, Arkońska 6, A3

Adószám: PL 9581468984

Az adatfeldolgozó telefonszáma:

Az adatfeldolgozó e-mail címe: 

A weboldalon az érintett által megadott valamennyi személyes adat feldolgozása, a webhely megfelelő működtetése érdekében.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a Tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

 

Külső szolgáltatók

A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. 

Az Adatkezelő a külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat. 

Külső szolgáltatók:

- Facebook Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin Ireland (marketing, közösségi kommunikáció, Facebook)

- Google, Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok (Google Analytics aggregált adatelemzés)

  

Facebook Remarketing

A www.fliegl.hu és a www.bavariahotel.hu weboldalakon a Facebook Inc. (1 Hacker Way Menlo Park, CA 94025, USA), az EU-ban Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland) által üzemeltetett Facebook közösségi hálózat (Facebook) úgynevezett Facebook-Pixeleket alkalmaz.

A Facebook-Pixel segítségével a Facebook megjelölheti az Érintettet a hirdetések, ún. „Facebook-hirdetések” megjelenítésének célcsoportjaként. Ennek megfelelően a Facebook-Pixelt használjuk arra, hogy ezeket a Facebook-hirdetéseket csak azoknak a Facebookfelhasználóknak jelenítsük meg, akik érdeklődést mutatnak a www.fliegl.hu és a www.bavariahotel.hu webalapú tartalma iránt. Más szavakkal, a Facebook-Pixel segítségével szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy Facebook-hirdetéseink összhangban vannak-e a felhasználók potenciális érdeklődésével és nem tekinthetők bosszantónak. A www.fliegl.hu és a www.bavariahotel.hu a Facebook-Pixel segítségével nyomon követheti a Facebookhirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokra, valamint nyomon követheti, hogy a felhasználókat átirányították-e a www.fliegl.hu és a www.bavariahotel.hu webhelyekre, miután rákattintottak egy Facebook-hirdetésre.

 A Facebook-Pixelt közvetlenül a www.fliegl.hu és a www.bavariahotel.hu weboldalakra történő átirányításkor a Facebook valósítja meg, és elhelyezhet egy úgynevezett Cookie-t, amely az eszközén egy kis fájl elhelyezését jelenti. Ha később az Érintett bejelentkezik a Facebookra, vagy bejelentkezett állapotban látogatja meg a Facebookot, akkor a weboldalunkra tett látogatását a profilja rögzíti.

Az Érintettről gyűjtött adatok névtelenek maradnak az xxxxxx számára, ezért nem engednek következtetéseket levonni egyetlen felhasználó személyéről sem. Ennek ellenére az adatokat a Facebook tárolja és dolgozza fel, így lehetséges a kapcsolat az adott felhasználói profilhoz. Az adatok Facebook általi feldolgozása a Facebook adatfelhasználási politikájának része. Ennek megfelelően további információkat tekinthet meg a „Remarketing-Pixel” működéséről, és általánosabban arról, hogy a Facebook-hirdetések hogyan jelennek meg a Facebook adatfelhasználási irányelveiben, a www.facebook.com/policy címen. 

Az Érintett kifogásolhatja a Facebook-Pixel általi kijelölést és az adatok feldolgozását a Facebook-hirdetések megjelenítéséhez. Ezesetben kérjük, látogasson el a Facebook oldalra, ahol további információkat talál a felhasználáson alapuló hirdetési beállításokról: www.facebook.com. 

Bármilyen kifogásnyilatkozat bármikor elérhető az Egyesült Államok www.aboutads.info/choices weboldalán vagy az EU www.youronlinechoices.com weboldalán. A beállítások platformfüggetlenek, vagyis minden eszközre érvényesek, például asztali számítógépekre vagy mobil eszközökre.

 

Közösségi média rajongói oldalak

a) Facebook

A Társaság a Facebookon is aktív, ahol az „Insights” funkcióval célzottabban szólítja meg az érdekelt feleket. Az xxxxx a Facebook Ireland Ltd-vel, a Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország, anyavállalattal együtt felelős: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Webhely: https://www.facebook.com; Adatvédelmi irányelvek: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (adatvédelmi garancia az adatok feldolgozásakor az Egyesült Államokban):

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Feliratkozás: A hirdetések beállításai: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; További adatvédelmi vonatkozású információk: Megállapodás a személyes adatok közös kezeléséről a Facebook-oldalakon: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, a Facebook-oldalak adatvédelmi irányelvei: https://www.facebook.com/ legal / terms / information_about_page_insights_data.

Érintettek jogai: Az érintettek jogainak érvényesítésekor szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ezeket csak a Facebook tudja teljesíteni, mivel a Társaság nem fér hozzá a felhasználói adatokhoz.

  

Adatbiztonság, az adatok megismerése

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

 

Ügyfélkapcsolatok

- Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

- Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

- E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről a honlap az adat felvételekor ad tájékoztatást.

- Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

- A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Ügyfélkapcsolattartási célú adatkezelés hírlevél útján

A Társaság partnereivel és az érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából ügyfélkapcsolattartási célú hírlevelet üzemeltet – ezen keresztül tájékoztatva az érdeklődőket az aktualitásokról és minden releleváns információról. A hírlevélre természetes személy neve és e-mail címe megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel.

Minden kiküldött hírlevélben szerepel közvetlen leiratkozási lehetőség.

Az ügyfélkapcsolattartás során a Társaság az ügyfelek számára releváns informácókat küld meg azon partnerei számára, akik feliratkoztak a Társaság hírlevelére vagy ügyfélként hozzájárultak az ilyen célú megkeresésekhez.

adatkezelés célja: az ügyfelekkel, parttnerekkel és érdeklődőkkel történő kapcsolattartás hírlevél útján

kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti értintetti hozzájárulás

adattárolás ideje: leiratkozásig

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: https://www.naih.hu

 

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Európai Parlament és a Tanács(EU)2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) szabályai az irányadók.

 

 

 

Zuletzt angesehen