ÁSZF

A FLIEGL ABDA KFT. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEI 

HATÁLYOS 2021. 06. 03. NAPJÁTÓL 

 

I. Általános feltételek

1. A FLIEGL ABDA Kft. (adatait ld. lent, a továbbiakban Fliegl)ajánlataira, értékesítési tevékenységére és valamennyi jogügyletére (továbbiakban együtt: Jogügyletek) kizárólagosan és kivétel nélkül a jelen Általános Üzleti Feltételeket kell alkalmazni.

 

2. Fogalmak:

2.1. ÁSZF: A Fliegl jelen iratba foglalt Általános Üzleti Feltételei.

2.2. Partner: A Fliegl-el kötelmi kapcsolatra lépő természetes vagy jogi személy.

2.3. Termék: A Fliegl és a Partner között létrejövő kötelmi kapcsolat tárgya.

2.4. Okirat: Az az irat, ami megfelel a 2016. évi CXXX törvény (Pp) 323. §, 325. § vagy 326.§-ban meghatározott feltételeinek. A Felek egyszerű magánokiratnak tekintik az elektronikus levél útján tett Jognyilatkozatot is, ha annak az átvételét a másik fél visszaigazolta, megválaszolja, vagy egyéb úton az átvételt írásban elismeri.

2.5. Jognyilatkozat: Magánszemély esetén a Partner által személyesen tett, Okiratba foglalt, egyebekben a Felek cégszerű aláírásra feljogosított és a cégjegyzékbe bejegyzett képviselői által Okiratba foglalt nyilatkozat. A Fliegl munkavállalói önálló jognyilatkozatra csak abban az esetben jogosultak, ha erre őket a bejegyzett cégképviselők írásban, cégszerűen, előre és az adott jogügyletre szólóan legalább teljes bizonyító erejű Okiratba foglaltan felhatalmazták. Ha a Partner részéről nem a bejegyzett törvényes képviselő nyilatkozik, de a nyilatkozat jól azonosíthatóan a Partner által használt csatornán érkezik (pl. céges e.mail cím), vagy a feljogosított cégképviselő tudtával (pl.: cc.-s értesítés) azt a Partner nyilatkozatának kell tekinteni, és kötőerővel bír.

2.6. Szerződés: A Felek egyező Jognyilatkozata alapján létrejövő kötelmi viszony. A szerződés az ajánlatban foglalt feltételekkel akkor is létrejön, ha a Fliegl ajánlata kapcsán a másik fél a közlést követő 8 munkanapon belül véleményeltérést nem közöl, de a megrendelést visszaigazolja és/vagy az adott Terméket átveszi. A Szerződés az azon szereplő, dátumát tekintve későbbi aláírás napjával jön létre.

2.7. Felek: A Fliegl és a Partner együtt említve.

3. A Felek nyilatkozatai – az itt leírt egyetlen kivétellel – kizárólag Okiratba foglalás révén bírnak kötőerővel. A szóbeli megrendelés a Partner számára azonban kötelező, ha azt a Fliegl a Partner felé egy Jognyilatkozattal visszaigazolja és ezt a visszaigazolást 3 napon belül a Partner nem kifogásolja meg.

 

II. Ajánlat és szerződéskötés

1. A Flieglt az ajánlata – a III/1 pontban jelzett kivétellel - nem köti. A Partner a megrendeléshez 30 napig van kötve. Ez vonatkozik a mellék-megállapodásokra is. A Jogügyletek paramétereire vonatkozó kiegészítésekre, változtatásokra csakúgy, mint a leszállított Termék minőségére és méretezésére kizárólag a Fliegl Jognyilatkozatai bírnak kötőerővel.

2. A Fliegl alkalmazottai a 2.5. pontban leírtakon túlmenően nem jogosultak szóbeli mellék-megállapodásokat kötni, vagy szóbeli biztosítékot adni, a Jogügylet tartalmán túlterjeszkedni.

 

III. Ár és fizetés

1. A teljesítés helye és az árak a Szerződésben kerülnek rögzítésre. A Fliegl az ajánlatban közölt árhoz, annak dátumától számított 30 napig van kötve. A megrendelés visszaigazolásában közölt árakhoz – ennek kiállításától számított 4 hónapig – van kötve a Fliegl. Amennyiben a Szerződés megkötése és a szállítási határidők között több

mint 4 hónap telik el, úgy fontos okból (így különösen, de nem kizárólag megnövekedett előállítási költségek, megnövekedett bérköltségek, vagy ezzel egyenértékű indokok) az árváltoztatás jogát a Fliegl fenntartja. Ilyen esetekben amennyiben az emelkedés a kialkudott nettó ár 5%-át meghaladja, úgy a Partner jogosult az árváltozás közlését követő 15 napon belül az egyoldalú elállás jogával élni.

2. A szállítás-biztosítási, tárolási, szállítási, a vizsgálati, a vám és a hatósági illetékek, költségek a Partnert terhelik. 

3. A Fliegl számlái az abban közölt időpontban, külön írásos felhívás nélkül is esedékessé válnak. A Fliegl jogosult - a Partner eltérő rendelkezése ellenére is - a fizetéseket a legrégebbi tartozásra elszámolni.

4. A Partner késedelme esetén HUF és Eurós ár esetén egyaránt évi 9% a késedelmi kamat. Amennyiben olyan körülmény jut a Fliegl tudomására, ami a Partner hitelképességét megkérdőjelezi, (pl. fizetések beszüntetése, felszámolási eljárás elrendelése) a Fliegl jogosulttá válik a teljes tartozást esedékessé tenni, és a még hátralékos kötelezettségekre biztosítékot követelni.

5. A Partner beszámításra, visszatartásra, vagy csökkentésre csak abban az esetben jogosult, ha azt a Fliegl nem vitatja, vagy egyébként jogerősen megállapításra került.

6. A Fliegl jogosult arra, hogy a tulajdonjog-fenntartásból fakadó jogai érdekében a Partnert írásban, 8 napos határidővel a hátralékos összeg megfizetésére hívja fel. Ha a póthatáridő sikertelenül telik el, a Fliegl jogosult írásos nyilatkozattal a szerződéstől elállni, és meghiúsulási kötbérként a vételár 20 %-át a Partnerrel szemben kiszámlázni.

 

IV. Szállítás

1. A szállítási határidők a Szerződés létrejöttétől kezdődnek. Pótlólagos kiegészítések és módosítások esetén a szállítási határidők a kiegészítésre, módosításra vonatkozó igény beérkeztének a napjával újra elindulnak. A kiegészítések, módosítások ügykezelési díja 50 Euró+ÁFA.

2. Vis maior, vagy olyan események miatti okok, amelyek a Fliegl teljesítését jelentősen megnehezítik, vagy ellehetetlenítik, ide tartozik elsődlegesen a sztrájk,

lezárások, hatósági intézkedések, közlekedési akadályok vagy üzemzavarok, energia-, vagy anyagellátási gondok, járványveszély stb. akkor is, ha ezek a Fliegl beszállítóinál jelentkeznek, a határidők alól a Flieglt mentesítik.

3. A Fliegl késedelme esetén a Partner jogosult a Flieglt 30 napos póthatáridővel írásban teljesítésre felszólítani. A póthatáridő eredménytelen letelte esetén jogosult a Partner Jognyilatkozattal a Szerződéstől elállni, és a már befizetett összegeket kamatmentesen visszakövetelni.

4. Nem jelentős konstrukciós és formaváltozásokat, eltéréseket a színben, csakúgy, mint a Termék más típusú módosítását a Fliegl a szállításig - rá nézve hátrányos jogkövetkezmény nélkül - elvégezheti, feltéve hogy a Partnernek ez a Terméken elfogadhatatlanul nagy volumenű változást nem okoz.

5. Amennyiben a Fliegl beszállítói megfelelő határidőben történt megrendelés ellenére szállítási késedelembe esnek, a Fliegl szállítási határidői arányosan meghosszabbodnak. A határidő módosulása a késedelemmel arányos. Ilyen esetben a Partner késedelemre nem hivatkozhat.

 

V. Kárveszély átszállása és átvétel

1. A kárveszély a Termék Partner vagy megbízottja részére történő átadásával a Partnerre átszáll. E nélkül is átszáll a kárveszély a Partnerre, ha a Termék a Fliegl üzemi területét szállítás céljából elhagyta. A teljesítés helye a Fliegl székhelye, fiók vagy telephelye.

2. Ha a szállítás nem a Fliegl hibájából válik lehetetlenné, vagy a késedelemért nem felelős, a kárveszély a készre jelentéssel száll át a Partnerre.

3. Fliegl részletekben is teljesíthet. A rész-teljesítések alapján a Fliegl részszámlák kiállításra jogosult. Téli hónapokban történő szállításnál köteles a Partner a leszállított Terméket (feltéve, hogy a Termék egyedi típusa ezt lehetővé teszi) közvetlenül a szállítás után lemosni, ezzel a rozsdaképződést, különösen a horganyzott részeknél, megakadályozni. A horganyozásoknál esetenként előfordulhat, hogy a hőváltozás a horganyfürdőben a tartály vagy részeinek a deformálódását okozza, mely miatt egyenetlen felület keletkezik. Ez a funkciót és a minőséget nem befolyásolja, az erre alapított kárigények kizártak.

4. A Fliegl kártérítési felelőssége – kivéve az emberi életben és egészségben bekövetkező károkat – (amennyiben a Fliegl a Termékre biztosítással rendelkezik) a biztosító által nyújtott kártérítés, egyebekben az adott Termék Fliegl általi értékesítési árának 25%-ban korlátozott.

5. Partnernek jogában áll, hogy a készre jelentés beérkezését követő 8 napon belül a megállapodott átvételi helyen a Terméket megvizsgálja, és köteles e határidőn belül azt el is szállítani.

6. Ha a Partner a Termék elvitelével 14 napot meghaladó késedelembe esik, mely a készre jelentéstől számítódik, a Fliegl 14 napos póthatáridőt szabhat. A póthatáridő alatt a Fliegl piaci alapon tárolási díjat számolhat fel. Ezen póthatáridő sikertelen elteltét követően a III.6. pontban leírt következmények (elállás joga és kötbér) érvényesítésére jogosult a Fliegl.

7. A kártérítési felelősségének kizárása, korlátozása és behatárolása minden szerződéses és szerződésen kívüli követelésre vonatkozik, beleértve az anyagi károkból fakadó követeléseket, a sérelemdíjat, és minden egyéb kártérítésre visszavezethető jogcímen előterjesztett igényt.

 

VI. Jogfenntartás

1. A Termék a Fliegl tulajdonában marad mindaddig, amíg a Flieglt a Termék kapcsán megillető követelések teljes körűen kiegyenlítést nem nyertek.

2. A tulajdonjog-fenntartás időszaka alatt a Fliegl jogosult a Terméket üzemeltetni. A Partner szerződésszegő magatartása esetén a Fliegl jogosult a Terméket birtokba venni, ha pedig az időközben harmadik személyhez került, ezen harmadik személytől is visszakövetelni. A Fliegl ilyen típusú birtokbavétele nem jelenti automatikusan a Szerződéstől való elállást.

3. A tulajdonjog-fenntartás időtartama alatt a Termék elidegenítése, elzálogosítása, biztosítékba-, tulajdonba-, bérbeadása, vagy más a Fliegl biztosítékait befolyásoló átengedése csak a Fliegl előzetes Okiratba foglalt beleegyezésével érvényes. A forgalmi engedélyben és harmadik személyek felé a Partner köteles a Fliegl tulajdonjogát rögzíteni, illetve velük szemben igazolható módon közölni. A közlés elmulasztása súlyos jogsértésnek minősül.

4. A Partner köteles – amennyiben ezt az adott Termék egyedi tulajdonságai lehetővé teszik - biztosítást kötni az átvett Termékre, mindazon időszakra, amíg a Termék teljes vételárát ki nem fizette.

5. A Partner köteles a Terméket a tulajdonjog–fenntartási, és a garanciális időszakban rendeltetésszerűen használni, minden karbantartó, és szükséges javítást haladéktalanul és saját költségén elvégezni, azzal a jó gazda gondosságával bánni.

 

VII. Szavatosság

1. A Termék kárveszély átszállás időpontjában meglévő hibája esetén, a Fliegl pótalkatrészt szállít, illetve javítani köteles. Többszöri javítás is megengedett.

2. Amennyiben a Fliegl üzemeltetési, karbantartási utasításai nem kerülnek betartásra, a Terméken átalakítást végeznek, alkatrészeket cserélnek ki, használt anyagokat alkalmaznak, a szavatosság elvész, hacsak a Partner megfelelő bizonyítékokkal alá nem támasztja, hogy ez elkerülhetetlen volt, és a Fliegl a javítást az ahhoz szükséges határidőn belül önként – felszólítás ellenére – nem végezte el.

3. A Partner köteles a Flieglt haladéktalanul, legkésőbb a Szerződés létrejöttétől számított egy héten belül ajánlott levélben az észlelt hiányosságokról értesíteni. Amennyiben a kijavítás, alkatrész-szállítás megfelelő határidőn belül meghiúsul, a Partner választása szerint árleszállítást, vagy a Szerződéstől való elállás jogát gyakorolhatja.

4. Amennyiben a Partner határozza meg a konstrukciót vagy a felhasználásra/beépítésre kerülő anyagot, a Flieglt ezekért, és az ezekre visszavezethető hibákért szavatosság nem terheli.

5. A Fliegl a következménykárokért felelősséggel nem tartozik.

 

VIII. Alkalmazandó jog, illetékesség

1. A Felek szerződéses kapcsolataira és jogviszonyaira a magyar jog az irányadó.

2. Valamennyi a Felek közötti jogviszonyából fakadó közvetett és közvetlen vita eldöntésére a győri székhelyű, és hatáskörrel rendelkező bíróságnak van kizárólagos illetékessége.

 

Az ÁSZF fenti rendelkezései 2021. 06. 03. napjával kerülnek alkalmazásra. Közzétéve a Fliegl honlapján.

 

Győr, 2021. június 03.

Zuletzt angesehen